Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Generelt om JTI-analyse

JTI-analysen (Jungiansk Type Indeks) er norskutviklet og bygger på den typepsykologiske modellen til den verdenskjente psykiateren Carl Gustav Jung.
Analysen er mye brukt, og statistiske tester viser høy grad av pålitelighet.*)

JTI-modellen utmerker seg ved at den er lett å forstå, gir umiddelbar mening for de fleste, og har stor praktisk nytteverdi.

Carl Jungs teori om typer har utgangspunkt i tanken om at man kan forstå individers personlighetsegenskaper i form av psykologiske preferanser.
Typeteorien sier at det alltid vil være noen preferanser som har forrang i personens psyke, og at disse sammen med situasjonen vil være med å påvirke individets atferd og væremåte (Ringstad & Ødegård, 2001).

Modellen belyser ulike allmenn-menneskelige preferanser som er avgjørende for hvordan vi oppfatter og forholder oss til våre omgivelser, og hvordan vi kommuniserer og samhandler med andre personer.
Disse preferansene dannes under oppveksten og blir en naturlig del av vår personlighet.
Ifølge Jung endrer de seg ikke vesentlig gjennom livet.

JTI betegnes ikke direkte som en personlighetstest, men er en analyse som kartlegger følgende:

  • Personens sterke sider
  • Generelle personlige egenskaper
  • Kommunikasjonsstil
  • Læringsstil
  • Arbeidsstil
  • Arbeidsoppgaver som passer for personens typebeskrivelse
  • Gunstig arbeidsmiljø for personens typebeskrivelse
  • Utfordringer (mulige fallgruver og «skyggesider»)

Jeg er autorisert gjennom organisasjonspsykologene Optimas til å gjennomføre JTI-analyser.

*) Test-retest reliabilitetskoeffisienter på .85-.96 (Skotheim og Ødegård, 2003).
(Den tilsvarende amerikanskutviklede testen Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) har til sammenlikning reliabilitetskoeffisienter på .69-.83).