Coaching, personlig utvikling og kommunikasjon

Bedre kommunikasjon – lavere sykefravær

Kurs i kommunikasjon som ledd i satsing på lavere sykefravær

Ledere bruker i dag mye tid på sykefraværsoppfølging.
Sykefravær koster enkeltindividet, bedriftene og samfunnet mye.

Det forskes aktivt på å finne faktorer som påvirker sykefravær. STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) har arbeidet med dette feltet i mange år og ser at de faktorene som påvirker sykefravær, er innen tre hovedkategorier: samfunnet, individet og virksomheten.

STAMI har utviklet en modell for sykefravær som blant annet benyttes av NAV (mer informasjon).

Forebygging er lønnsomt

Som coacher er vi opptatt av motivasjon, glede og mestring.
Vi ber medarbeidere og ledere fokusere på det de kan gjøre noe med. Dette gjelder også sykefravær. Vi tenker også at forebygging er det beste.

I fht STAMIs modell har vi flere konkrete tiltak som kan settes inn for å få en positiv utvikling innenfor virksomheten, og vi tilbyr opplæring som også vil bidra positivt for individet.

Kommunikasjon er sentralt i denne sammenhengen.

Bedre kommunikasjonsferdigheter hos medarbeidere og ledere vil påvirke nesten alle faktorene som inngår i STAMIs modell, både i virksomheten og på individuelt nivå.

Kommunikasjon er «limet» og «oljen» mellom mennesker i et arbeidsmiljø, og er avgjørende for både motivasjon, trivsel og produktivitet.

Til tross for viktigheten av god kommunikasjon, er det få som har relevant skolering på dette. Bevisstheten om hvordan egne kommunikasjonsmønstre påvirker andre, er lav hos mange. Mange mangler også ferdigheter for å skape en konstruktiv dialog med sine kolleger.

Øk kompetansen hos dine medarbeidere

Vi tilbyr kurs i kommunikasjon som både kan være et forebyggende tiltak og et tiltak for å redusere et for høyt sykefravær.
Kurset er treningsbasert og bevisstgjør medarbeidere på nøkkelfaktorer i god kommunikasjon. Blant annet får deltakerne

  • Trening på teknikker for effektfull kommunikasjon
  • Økt bevissthet om hva som foregår i møte mellom mennesker
  • Økt forståelse for hva som faktisk virker i kommunikasjon

Kurset tilbys som et dagskurs eller over to halve dager.

Dette sier en av våre oppdragsgivere om kurset

«Kurset var både nyttig og humørfylt, og var spesielt tilrettelagt for gruppens behov på forhånd av kurslederne.
I forveien var det meldt inn ønske fra oppdragsgiver om å få hjelp til å forbedre seg på konstruktiv kommunikasjon i gruppen som et tiltak i forbindelse med resultater fra den årlige medarbeiderundersøkelsen.

Tema som ble tatt opp var blant annet lytting, åpne spørsmål, innstilling og tilbakemeldinger. Gruppen gjennomførte praktiske øvelser
i tillegg til å ha noen teoriøkter. Deltakerne fikk en kikk på kommunikasjon fra «utsiden», og fikk øvd seg på flere forskjellige kommunikasjons- og lytteteknikker.

Kurset ble veldig godt mottatt av deltakerne, og det var nok en vekker for mange hvor lite bevisst man er på sin egen kommunikasjon og hvordan man selv kan endre fullstendig på en samtale ved bare å lytte på en annerledes måte. Temaer fra kurset dukker fortsatt stadig opp i samtaler på arbeidsplassen.»
Avdelingsleder i helsesektoren

Sats på dine medarbeidere og kontakt oss i dag for nærmere opplysninger!

Anne Helene Grøntoft, mobil 971 40 692, e-post ah.grontoft@online.no

Berit Ovesen, mobil 932 16 529, e-post berit-ov@online.no

Elen Krohn Gjessing, mobil 950 74 902, e-post elenskg@online.no

Web:
Allianse Lederutvikling og coaching: www.alliansecoaching.no,
Core Being: http://www.corebeing.no

Om kurslederne

beritBerit Ovesen
Sertifisert coach CPCC, PCC med ledelse og lederutvikling som spisskompetanse. Har erfaring som leder på alle nivå. 24 år som offiser i Luftforsvaret. I tillegg praksis fra sykehusledelse. Har erfart hva som fungerer og ikke funger, og hva kommunikasjon betyr for arbeidsmiljø og resultater.
anne_heleneAnne Helene Grøntoft
Sertifisert coach CPCC, PCC med spisskompetanse innen personlig utvikling og kommunikasjon. Har siden 1992 jobbet med individuelle konsultasjoner, foredrag og kurs i både privat- og bedriftsmarkedet. Bakgrunn fra IT-bransjen. Utga 2011 boken Vinn-vinn-kommunikasjon for bedre samspill og resultater privat og på jobb.
ElenElen Krohn Gjessing
Sertifisert coach CPCC, ACC med spisskompetanse på nye ledere. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har i mange år arbeidet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i private og offentlige virksomheter. Har rådgivningserfaring fra statlig og kommunal sektor, bl.a. sykehus, og har arbeidet i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Fokuserer på kommunikasjon innad i grupper.